New! กรมยุทธการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) 15 อัตรา 1 – 9 ธค 2557 สมัครกรมยุทธการทหารบก 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

New! กรมยุทธการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) 15 อัตรา 1 – 9 ธค 2557 สมัครกรมยุทธการทหารบก 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครกรมยุทธการทหารบก 2558

สมัครกรมยุทธการทหารบก 2558

ล่าสุด! ประกาศกรมยุทธการทหารบกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) จํานวน ๑๕ อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบด้วยตนเองที่กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30)

ประกาศกรมยุทธการทหารบกเรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย)เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) จํานวน ๑๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความตรากตรำ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.3 เป็นทหารกองหนุนชายที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.4 เป็นบุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.5 งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ.2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.6 งดรับทหารกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ.
1.7 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.8 ผู้สมัคร, บิดา และมารดาของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.9 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.10 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี และไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคติดต่อร้ายแรง
1.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ในวันรับสมัคร (นำฉบับตัวจริง และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
2.1 ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
2.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดา
2.4 ใบความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ( ถ่ายรูปไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร )
2.6 หนังสือสำคัญทางทหาร
2.6.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.3, สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติ จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
2.6.2 ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปี 3 – 5 ใช้ สด.3, สด.8และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วยหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
2.6.3 บุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
2.6.4 บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ ใช้ สด.9
2.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรของบิดา – มารดา หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
2.8 ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาแสดงให้ครบในวันสมัคร กรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วนให้นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่สอบ หากหลักฐานไม่ครบจะถูกตัดสิทธิในการสอบ

3. การรับสมัคร
3.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557
3.2 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (0830 – 1630)
3.3 สถานที่รับสมัคร กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4. วัน, เวลาและสถานที่สอบ : วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 0830 – 1630 ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,