NEW@! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท 7-27 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท 7-27 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2463
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงได้ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา
บรรจุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com (เลือกตําแหน่งที่ต้องการสมัคร) เลือกใบสมัครออนไลน์
(๒) กรอกข้อความในแบบฟอร์มการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,