NEW@! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ รวม 25 อัตรา 16-20 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ รวม 25 อัตรา 16-20 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต
ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑.๑ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคเหนือ)
๑.๑.๒ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก)
๑.๑.๓ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)
๑.๑.๔ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง)

๑.๒ เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

๕. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๒) เปิดเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash drive เป็นต้น ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการ ชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,