NEW@! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 40 อัตรา บัดนี้ ถึง 13 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 40 อัตรา บัดนี้ ถึง 13 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต
ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
7) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
9) นักโภชนาการปฏิบัติการ
10) โภชนากรปฏิบัติงาน
11) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
12) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
13) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
14) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

1.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเลือกตําแหน่งที่ต้องการ” และเลือกหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”
– กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights