NEW@! กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ รวม 10 อัตรา 1-22 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ รวม 10 อัตรา 1-22 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑๐ ตําแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https//ditp.job.thai.com หรือ http://www.ditp.go.th หัวข้อ “ข่าวสารจากกรม” > “ข่าวรับสมัครงาน” > “รับสมัครนักวิชาการ พาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,