NEW@! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็น ไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,