NEW@! กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 42 อัตรา 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 42 อัตรา 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคะ…

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์รับสมัครของกรมส่งเสริมสหกรณ์ https://cpd.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ถึง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้จัดเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

– ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๒) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

– ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,