NEW@! กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา 21-28 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา 21-28 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และอัตรา
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งตาม รายละเอียดฯ

๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ การสมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทําการ) ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตําแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ โดยให้ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ๑๐๐ บาท (โดยผู้สมัครสอบเลือกสมัคร ได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้ที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขบัตรประจําตัวสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,