NEW@! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง 7-29 พฤษภาคม 2562 สมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง 7-29 พฤษภาคม 2562 สมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่าง 4 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,250 บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกําหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรม อุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(1) ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทําการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ ในภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,