NEW@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครงาน รวม 7 ตำแหน่ง 4-24 มกราคม 2563 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครงาน รวม 7 ตำแหน่ง 4-24 มกราคม 2563 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(สําเนา) ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๒๔๒/๒๕๒๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ
ด้วยกรมเจ้าท่าจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ จํานวน ๗ ตําแหน่ง ดังนี้ ตําแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านระหว่างประเทศ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ และเงินเดือนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๔ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๕ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๖ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๗ ตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านระหว่างประเทศ)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intermet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
– ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,