NEW@! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 12 อัตรา 26 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 12 อัตรา 26 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๒ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๓ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ การจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.dmf.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกแต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการ ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ สถานะของการชําระเงิน ทางเว็บไซต์ http://job.dmf.go.th หัวข้อ “ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights