NEW@! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 13 อัตรา 29 มิย – 3 กค 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 13 อัตรา 29 มิย – 3 กค 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานไฟฟ้า พนักงานเครื่องยนต์ และพนักงานช่างปูน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,