NEW@! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๒
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๑๙๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๒๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน สําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท จะได้รับเงินเดือน เท่าใดเป็นไปตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด สําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท จะได้รับเงินเดือน เท่าใดเป็นไปตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด

จํานวนตําแหน่งว่าง ๕๐ ตําแหน่ง

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา ๑๗.๐๐ น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๒”
การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้
– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๒ และโปรดอ่านรายละเอียด การสมัครสอบตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๒ ให้ละเอียดก่อนดําเนินการสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,