NEW@! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 70 อัตรา 4 – 11 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 70 อัตรา 4 – 11 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตําแหน่งที่จะรับสมัครและระยะเวลาการจ้างงาน
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จํานวน ๗๖ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ตําแหน่งที่จะรับสมัครและระยะเวลาการจ้างงาน
– ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จํานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖๒

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นใบสมัคร ได้ ๒ ช่องทาง ตั้งแต่ วันที่ ๔ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้
(๑) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ในวัน/เวลาราชการ ในวันเวลาราชการ ภาคเข้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา 9.00 – ๑๖.00 น.
(๒) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrstfastudentloan.or.th ภายในเวลา ๒๔.00 น. ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๒

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา 17 เม.ย.-8 พ.ค. 2562 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2562 งานราชการ 2562

Tags: , , , ,