NEW@! การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 5 ตำแหน่ง 8 – 29 มิถุนายน 2561 สมัครสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 5 ตำแหน่ง 8 – 29 มิถุนายน 2561 สมัครสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกําหนดอัตราเงินเดือน พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตําแหน่งพนักงานธุรการ ๔ (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน ๗ กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ํา จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๐,๗๕๐ บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ําเป็น ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกล เดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล จากกรมเจ้าท่า สามารถพิมพ์สัมผัส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ไม่ต่ำกว่านาทีละ ๒๕ คํา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสํานักงานได้
สําหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการสมัคร และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมนี้

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
– สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยพิมพ์รายละเอียด ในแบบใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
– ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบในแต่ละตําแหน่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งเมื่อสมัครแล้วจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และให้เข้าสอบตามเวลาที่กําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่ง
– ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม ความเป็นจริง โดยต้องแนบไฟล์เอกสารวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร หรือปริญญา) และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครตําแหน่งดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วย
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะไม่คืน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
– การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น หากผู้สมัคร สอบคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
– ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,