NEW! มณฑลทหารบกที่ 34 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) รวม 5 ตำแหน่ง บัดนี้ – 17 มิถุนายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! มณฑลทหารบกที่ 34 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) รวม 5 ตำแหน่ง บัดนี้ – 17 มิถุนายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! มณฑลทหารบกที่ ๓๔ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๕ อัตรา โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้นําหลักฐานสมัครได้ ที่ กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวัน, เวลาราชการ และประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ที่ กองบัญชาการ มณฑล ทหารบกที่ ๓๔….

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้วย มณฑลทหารบกที่ ๓๔ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหาร กองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๕ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร
– ตําแหน่ง พนักงานธุรการ บก.มทบ.๓๔ รับเงินเดือน ๑๐,๔๓๐ บาท กับเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท (เพศชาย)
จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานธุรการ บก.มทบ.๓๔ รับเงินเดือน ๑๐,๔๓๐ บาท กับเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท (เพศหญิง)
จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช รับเงินเดือน ๑๑,๒๕๐ บาท กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท (เพศหญิง)
จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานธุรการ สง.สด.จว.พ.ย. รับเงินเดือน ๑๐,๔๓๐ บาท กับเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท (เพศหญิง)
จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช รับเงินเดือน ๑๑,๒๕๐ บาท กับ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท (เพศชาย)
จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช รับเงินเดือน ดด,๒๕๐ บาท กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท (เพศชาย) จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้นําหลักฐานสมัครได้ ที่ กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวัน, เวลาราชการ และประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ที่ กองบัญชาการ มณฑล ทหารบกที่ ๓๔

Tags: , , , ,