NEW@! สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครงาน รวม 125 อัตรา 17-28 เมษายน 2562 สมัครสอบสถาบันการพลศึกษา ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครงาน รวม 125 อัตรา 17-28 เมษายน 2562 สมัครสอบสถาบันการพลศึกษา ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งอาจารย์สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ด้วยสถาบันการพลศึกษา จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับ มติสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
(๑) ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน ๑๒๕ อัตรา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (๑)

(๒) อัตราเงินเดือน
ปริญญาเอก ๒๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
การสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครสอบแข่งขัน ณ สํานักงานอธิการบดี สถาบัน การพลศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครตามข้อ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.00 น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เลขที่ ๓๓๓ หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,