NEW@! สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา 7-18 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา 7-18 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน ๑๒ ตําแหน่ง ดังนี้ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตําแหน่งพนักงานธุรการ ตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง และตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ การเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดํารงนราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๕ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๑๕๑๘ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,