NEW! สนง.สาธารณสุขจังหวดสงขลา เปิดรับสมัครงานรวม 12 อัตรา 29 มิย-7 กค 2558 สมัครงานสำนักงานสาธารณสุข ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สนง.สาธารณสุขจังหวดสงขลา เปิดรับสมัครงานรวม 12 อัตรา 29 มิย-7 กค 2558 สมัครงานสำนักงานสาธารณสุข ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงานสาธารณสุข ปี 2558

สมัครงานสำนักงานสาธารณสุข ปี 2558

ล่าสุด!! จังหวดสงขลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ชั้น 5) 161/1 ถนนรามวิถี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาโทรศัพท์ 0 7431 2863 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

ประกาศจังหวดสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จํานวน 12 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
– กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
– กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 19,500 บาท
ปฏิบัติงานที่
– กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
– ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรัตภูมิสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
– ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาหม่อม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

3. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
– ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
– ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

4. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
– ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

5. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
– ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

6. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
– กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เดือนละ 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่
– ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
– สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ่

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ชั้น 5) 161/1 ถนนรามวิถี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาโทรศัพท์ 0 7431 2863 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights