NEW@! สำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 10 อัตรา 10-14 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 10 อัตรา 10-14 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน 5 ตําแหน่ง 90 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ ของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การทําสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับแก้ไข) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร ๒ ชั้น ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.00 น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) (ผู้สมัครจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามสวมกางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,