NEW@! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ รวม 6 อัตรา 3-24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบสำนักงบประมาณ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ รวม 6 อัตรา 3-24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบสำนักงบประมาณ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยสํานักงบประมาณจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สํานักงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๖ ตําแหน่ง (ส่วนกลางและ/หรือ ต่างจังหวัด)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ สํานักงบประมาณ ที่ http://www.bb.go.th หัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” หรือ https://bb.job.thai.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights