NEW@! สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ เปิดรับสมัครงานรวม 95 อัตรา 11-27 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ เปิดรับสมัครงานรวม 95 อัตรา 11-27 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติระดับปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สทบ. (หน่วยงานของรัฐ) ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ คําสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และวิธีการพิจารณา ดังนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไว้เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซด์ https://villagefund.thaijobjob.com หัวข้อ “ รับสมัครคัดเลือก พนักงานสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อตัว – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,