[NEW@!] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 13-22 ธันวาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW@!] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 13-22 ธันวาคม 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-12-04 at 5.04.09 PMล่าสุด! สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม ห้อง ๓,๑๔ ชั้น ๓ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันราชการตามกําหนดเวลา ดังนี้…

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

ด้วยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ ในตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพิมพ์
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติงาน ด้านช่างพิมพ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1ด้านการปฏิบัติการ
(1) ซ่อมหนังสือต้นฉบับตัวพิมพ์ หนังสือต้นฉบับตัวเขียน ด้วยการทำความสะอาด ซ่อมเสริม เคลือบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และบริการ
(2) ซ่อมเย็บเล่มหนังสือปกอ่อน ปกแข็ง เย็บเล่ม เข้าปกเอกสาร เพื่อการอนุรักษ์และบริการ
(3) พิมพ์เดินทางปกหนังสือ พิมพ์ชื่อเรื่อง พิมพ์เลขหมู่ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการ
(4) ดูแลบำรุงรักษาจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้านการบริการให้คำแนะนำในเรื่องที่รับผิดชอบ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สนใจเกิดความเข้าใจ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม ห้อง ๓,๑๔ ชั้น ๓ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันราชการตามกําหนดเวลา ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,