NEW@! สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 15 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 15 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสํานักงานศาลยุติธรรม
ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มติคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
(๑) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๕ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,