NEW@! สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครนักจิตวิทยาปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครนักจิตวิทยาปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสํานักงานศาลยุติธรรม
ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มติคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดโดยให้
(๑) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,