NEW@! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานพัสดุ 17 สค – 7 กย 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานพัสดุ 17 สค – 7 กย 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ด้วยสํานักงานสถิติแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่ ๑ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ตําแหน่งที่ ๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.nso.go.th หัวข้อ “ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน” หรือเว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติที่ http://www.nso.go.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,