NEW@! สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครข้าราชการ รวม 11 อัตรา บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครข้าราชการ รวม 11 อัตรา บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ด้วยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือคณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา ที่ ๔/๒๕๖๒ (ว ๑) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๙ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และที่ ๔๑/๒๕๖๒ (ว ๑๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ ๙ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๖ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(๒) เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ www.parliament.go.th หรือที่ http://hris.parliament.go.th/job/ หัวข้อ “การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 9 อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบ บัตรประจําตัวสอบคัดเลือก และแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง ผู้สมัครจะได้รับจํานวนแบบฟอร์ม การชําระเงินเท่ากับจํานวนตําแหน่งที่เลือกสมัคร
(๔) ให้พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจําตัวสอบคัดเลือก และแบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงใน สื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD หรือ Flash drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
(๕) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่หัวข้อย่อย “พิมพ์ใบชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัว ประชาชน ๑๓ หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัครในครั้งแรก ที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,