NEW! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดรับสมัคร 26 กค – 2 สค 2560 สมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดรับสมัคร 26 กค – 2 สค 2560 สมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-07-27 at 6.12.51 PMล่าสุด! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินทเอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://fpo.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
เงินเดือน 13280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
(1) ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
(2) การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
(3) การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุเบื้องต้น
(4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินทเอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://fpo.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,