NEW@! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1-25 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1-25 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด แนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://fpo.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบใบแจ้งการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบใบแจ้งการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบใบแจ้งการชําระเงินใหม่ หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ หากผู้สมัครสอบต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลที่เมนู “สารพันปัญหา” และนําแบบคําร้องขอแก้ไข ข้อมูลดังกล่าวพร้อมใบสมัครยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,