NEW@! สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครนักพัฒนาระบบราชการและนิติกรปฏิบัติการ รวม 19 อัตรา 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครนักพัฒนาระบบราชการและนิติกรปฏิบัติการ รวม 19 อัตรา 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงาน ก.พ.ร.
ด้วยสํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
– ตําแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
– ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุระหว่าง ๑๗,๕๐๐ ถึง ๑๙,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด ตามแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,