NEW@! สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครพนักงาน กว่า 70 อัตรา 3-22 กันยายน 2561 สมัครงานสำนักงาน คปภ. 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครพนักงาน กว่า 70 อัตรา 3-22 กันยายน 2561 สมัครงานสำนักงาน คปภ. 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ จํานวน ๗๐ อัตรา
โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาที่รับสมัคร ดังนี้
๑) สาขาวิชาประกันภัยหรือบริหารความเสี่ยง
๒) สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์
๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย
๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๖) สาขาวิชาการเงิน
๗) สาขาวิชาบัญชี
๘) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๙) สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๐) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
๑๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑๒) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๑๓) สาขาวิชาอักษรศาสตร์
๑๔) สาขาวิชามนุษยศาสตร์
๑๕) สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงาน/ฝ่ายงานที่เปิดรับสมัครประกอบด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน ๑๕ สายงาน/ฝ่ายงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การพิจารณาบรรจุผู้สอบผ่านการคัดเลือกไปปฏิบัติงานในแต่ละสาย

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในข้อ ๑ โดยต้อง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบ เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,