NEW@! สำนักอนามัย เปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม 41 อัตรา 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักอนามัย เปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม 41 อัตรา 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ด้วยกรุงเทพมหานครจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กําหนดรายชื่อวุฒิที่ ก.ก. กําหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ก. ต่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๓๓๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้สํานักอนามัยรับผิดชอบ ในการจัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
(๒) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
(๑) นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน ๑๔ อัตรา
(๒) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน ๑๔ อัตรา
(๓) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
(๔) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
(๕) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้
๒.๑ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๕๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด

กําหนดการและวิธีการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๒๔๕๒๖๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,