NEW@! หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 97 อัตรา บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 97 อัตรา บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) บรรจุลงในตําแหน่งตามหน่วยต่าง ๆ ในหน่วย บัญชาการสงครามพิเศษ จํานวน ๙๗ อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
– ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ โดยอยู่ในกองประจําการจนครบกําหนดปลดเป็น ทหารกองหนุน สําหรับทหารกองประจําการที่ครบกําหนดปลดใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถสมัครได้ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปรับรองว่าครบกําหนดปลดเป็นทหาร กองหนุนใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
– ผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ และ สด.๘)

ขั้นตอนการสมัคร
– ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ SwCom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
– ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นํามาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,