NEW@! เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 22 อัตรา 2-10 กันยายน 2562 สมัครสอบเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 22 อัตรา 2-10 กันยายน 2562 สมัครสอบเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๘ , ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับเทศบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ สรรหาและการเลือกสรร จํานวน ๕ ตําแหน่ง ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ผู้ช่วยนิติกร จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ จํานวน ๒ อัตรา
๑.๕ ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและ สมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร. ๐-๕๓๒๒-๕๖๑๓ ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,