NEW@! เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน รวม 28 อัตรา 18-26 กรกฎาคม 2562 สมัครงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน รวม 28 อัตรา 18-26 กรกฎาคม 2562 สมัครงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง
ด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้.

ค่าตอบแทน (รวมเงินเพิ่มการครองชีพ) พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผู้ช่วย นักประชาสัมพันธ์ ได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท / เดือน
– ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับค่าตอบแทน ๑๓,๒๘๕ บาท / เดือน
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับค่าตอบแทน ๑๓, ๒๘๕ บาท / เดือน
– ผู้ช่วย นายช่างโยธา ได้รับค่าตอบแทน ๑๓,๒๘๕ บาท / เดือน
– พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) ได้รับค่าตอบแทน ๑๑,๔๐๐ บาท / เดือน พนักงานจ้างทั่วไป
– พนักงานจ้างทั่วไป ทุกตําแหน่ง ได้รับค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน

การรับสมัครคัดเลือก
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับในสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะวันทําการตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๒.๐๐น. และเวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๓ X ๓.๕ ซม ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)
(๒) วุฒิการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้อง สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights