NEW@! เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดรับสมัครงาน รวม 68 อัตรา 6-15 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดรับสมัครงาน รวม 68 อัตรา 6-15 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒
ด้วยเทศบาลเมืองคลองหลวง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓) ในตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๖๘ อัตรา
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๔๐๕ และข้อ ๔๑๒ และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองคลองหลวง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
– ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๓ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน ๑ อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
– ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน ๒๐ อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน ๓๒ อัตรา
– ตําแหน่ง คนสวน จํานวน ๓ อัตรา
– ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน ๕ อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่งาน การเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งแต่วันที่วันที่ ๖ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ใน วันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือก ตําแหน่งที่สมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๔๐๑ – ๒๖๗๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,