NEW@! เมืองพัทยา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเมืองพัทยา รวม 91 อัตรา 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! เมืองพัทยา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเมืองพัทยา รวม 91 อัตรา 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา
ด้วยเมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัย อํานาจตามข้อ ๕๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้างของเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ)
ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จํานวน ๑ อัตรา

๒) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับผู้มีทักษะ)
๒.๓) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๖ อัตรา
๒.๒) ตําแหน่งแม่บ้าน จํานวน ๑ อัตรา

๓) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
๓.๒) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๕ อัตรา
๓.๒) ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จํานวน ๑ อัตรา
๓.๓) ตําแหน่งพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม จํานวน ๔ อัตรา
๓.๔) ตําแหน่งคนงานจํานวน ๓๑ อัตรา
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights