[NEW] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) ปี 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) ปี 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
เปิดสอบกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 1 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตําแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จํานวน 200 อัตรา วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 เตรียมสอบตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันคะ โดยแนวข้อสอบมเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” ต้องรู้!!

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ข้อที่ 3. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กรมการจัดหางาน

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 5. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา ต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 6. การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดียวกัน ต้องกระทำตามความจำเป็น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่างจังหวัดต้องอยู้ในดุลพินิจของ……?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 8. ตามระเบียบนี้ อสพ. มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และร่วมวางแผนพัฒนาตำบล
ข. ให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนาองค์กรและอาสาสมัคร ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่ อสพ. ขณะปฏิบัติงานโดยใกล้ชิด ?
ก. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ข. พัฒนาการจังหวัด
ค. พัฒนาการกิ่งอำเภอหรือพัฒนาการอำเภอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?
ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,