New! แนวข้อสอบกรมที่ดิน ชุดรวมข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน ชุดที่ 1 เตรียมสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

New! แนวข้อสอบกรมที่ดิน ชุดรวมข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน ชุดที่ 1 เตรียมสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2557

แนวข้อสอบกรมที่ดิน

แนวข้อสอบกรมที่ดิน

เปิดสอบกรมที่ดินรวมรวม 92 อัตรา 24 พย- 16 ธค 2557 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วันนี้เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ ของกรมที่ดินมาอัพเดท โดยตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดินตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้เป้นตัวอย่าง แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน ชุดที่ 1 เหมาะสำหระบผู้สมัครสอบกับกรมที่ดิน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ในปี 2557-2558….

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หมวดที่ 4 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ข. การจัดที่ดิน เพื่อประชาชน
ค. การกำหนดสิทธิ ในที่ดิน
ง. การออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน

ข้อที่ 2. หมวดที่ 4 ตามพระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมมาตราใด ?
ก. ครอบคลุมมาตรา 1-13
ข. ครอบคลุมมาตรา 14-33
ค. ครอบคลุมมาตรา 34-55
ง. ครอบคลุมมาตรา 56-64

ข้อที่ 3. ข้อใดคือบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ ?
ก. ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบ เหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
ข. ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ค. ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หรือไม่มี หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน อยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ?
ก. หมวดที่ 3
ข. หมวดที่ 4
ค. หมวดที่ 5
ง. หมวดที่ 6

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ?
ก. เจ้าพนักงานที่ดิน
ข. อธิบดีกรมที่ดิน
ค. หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดิน
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “โฉนดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ชัดเจนที่สุด ?
ก.  พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ ชายทะเลด้วย
ข.  กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิครอบครองที่ดิน
ค.  หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
ง. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์ในกิจการค้าหากำไรโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ เช่าซื้อที่ดิน

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมาย ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
ข. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพหรือกฎหมายอื่น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 9 หากต้องการขออนุนุญาติเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือ เผาป่า ต้องเสียค่าตอบแทนเป็น รายปีให้แก่…..?
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ข้อที่ 9. “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. รัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค. อธิบดีกรมการปกครอง
ง. อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 26 ภายในเขตสำรวจที่ดินให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตสำรวจที่ดิน ไม่มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ไม่แจ้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
ข. นำ หรือจัดให้บุคคลอื่นนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดิน ซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู่ ในเมื่อได้รับคำบอกกล่าวจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร
ค. ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ เป็นจริง ในกรณีที่จัดให้บุคคลอื่น นำชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนำชี้เขต ที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินแทน
ง. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด ตามแบบ และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอื่นแจ้งแทนก็ได้

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights