NEW! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2561 ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบช่างเทคนิคโยธา การไฟฟ้านครหลวง 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2561 ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบช่างเทคนิคโยธา การไฟฟ้านครหลวง 2561
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2561 ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา พร้อมเฉลย วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา พร้อมเฉลย มาอัพเดทกันคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบอื่นๆ อาทิแนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา กับการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ตึก บ้าน เรือน โรงร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้า ใช้สอยได้
ข. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
ค. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ทางหรือท่อระบายน้ําอู่เรือคานเรือ ท่าน้ํา ท่าจอดเรือรั้วกําแพง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการ หรือควบคุมดูแลการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารคือ บุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ควบคุมงาน
ข. ผู้ดําเนินการ
ค. ผู้ครอบครองอาคาร
ง. ผู้ตรวจสอบ

ข้อที่ 3. พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับสิ่งก่อสร้างตามข้อใด ?
ก. อาคารของกระทรวง ทบวงกรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
ข. พระที่นั่งหรือพระราชวัง
ค. โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
ง. อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน

ข้อที่ 4. ตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการควบคุมอาคารไม่มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
ข. กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้
ค. ไม่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 10 (2)
ง. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร ?
ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข. ประธานกรรมการผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ค. อธิบดีกรมทางหลวงผู้แทนกรมอัยการผู้แทนสํานักผังเมือง
ง. ประธานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อที่ 6. อาคารประเภทควบคุมการใช้คืออาคารตามข้อใด ?
ก. อาคารสําหรับการกีฬา เช่นสนามฟุตบอล สระว่ายน้ํา
ข. อาคารสําหรับเช่า เช่นหอพัก อพาร์ตเม้นท์
ค. อาคารสําหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
ง. อาคารสําหรับอยู่อาศัย เช่นทาวน์โฮม บ้านเดียว

ข้อที่ 7. เจ้าของอาคารตามข้อใดต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมทําการตรวจสอบอาคารในส่วนที่ที่มีผลต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้วรายงานผลการตรวจสอบ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ?
ก. เจ้าของอาคารขนาดเล็ก
ข. เจ้าของทาวน์โฮม
ค. เจ้าของอาคารเพื่อการกีฬาขนาดเล็ก
ง. เจ้าของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อที่ 8. ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีอายุกี่ปี ?
ก. มีอายุสองปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ข. มีอายุสามปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ค. มีอายุสี่ปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ง. มีอายุห้าปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตรื้อถอนตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ฉบับละ 50 บาท
ข. ฉบับละ 100 บาท
ค. ฉบับละ 500 บาท
ง. ฉบับละ 1,000 บาท

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537