[NEW@!] แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW@!] แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน พร้อมเฉลย
เตรียมสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปี 2562 มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตํารวจ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสํานักงาน และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตำรวจกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในกรณีตามข้อใดที่สามารถขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สองปี ?
ก. การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล
ข. การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ค. เพื่อการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง
ง. การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 2. ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาต สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในระยะเวลาตามข้อใด ?
ก. ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี
ข. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี
ค. ภายในสามสิบหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี
ง. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี

ข้อที่ 3. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องไม่ปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน
ข. พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย
ง. ถ้าเดินทางไปจังหวัดใด และอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 ?
ก. คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว และได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 48 หรือมาตรา 51
ข. หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว
ค. บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของหญิง ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ว่าหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตาม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ “คนเข้าเมือง” ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ข. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ค. คนจากที่อื่นที่เข้ามาในราชอาณาจักร
ง. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 6. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คือ ?
ก. คนต่างด้าว
ข. นักท่องเที่ยว
ค. ชาวต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองประกอบไปด้วยบุคคลตามข้อใด ?
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ค. อธิบดีกรมตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ข. อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ค. กำหนดหลักเกณฑ์การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
ง. ขับไล่คนต่างด้าวออกจากประเทศ

ข้อที่ 9. คนต่างด้าวตามข้อใดที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ?
ก. มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่
ข. ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่
ค. เป็นคนในศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ
ง. เข้ามาทำงาน หรือมาหางานทำ

ข้อที่ 10. คนต่างด้าวตามข้อใด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในราชอาณาจักร
ข. พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร
ค. บุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights