NEW! แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2561 รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2561 รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-10-23 at 9.57.45 AMกลับมาเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม เตรียมสอบในปี 2560-2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม ต้องรู้!!

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ
ข. มีสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ
ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ
ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข้อที่ 2. Secretary General of The ASEAN คนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. Le Luong Minh
ข. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ค. Datuk Alibin Abdullah
ง. Dato Ajit Singh

ข้อที่ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) มุ่งเน้นให้ ?
ก. มุ่งเน้นให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพ และความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
ข. มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน
ค. มุ่งเน้นให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?
ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์
ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ข้อที่ 5. Secretary General of The ASEAN คือ ?
ก. ประธานอาเซียน
ข. สมาชิกอาเซียน
ค. เลขาธิการอาเซียน
ง. กรรมการอาเซียน

ข้อที่ 6. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 7. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษายาวี
ค. ภาษาเสปน
ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 8. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น
ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง
ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 9. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 10. วันอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ข. วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,