NEW! แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2560-2561 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2560-2561 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
Screen Shot 2017-11-07 at 7.44.19 PMรวมแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2560-2561 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ต้นกําเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินเป็นคนแรก ?
ก. นายอีฟลอริโอ
ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ค. นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล
ง. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คําปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กําหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สําหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 4. คณะกรรมการตามข้อใดมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคําสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คําปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 6. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทําขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 7. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง
ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและ ทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนําด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) ของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตามแผน ยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข. การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล
ค. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ง. การบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ข้อที่ 9. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จําเป็นและเหมาะสม ตลอดจนนาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการ บริหารงาน และการปฏิบัติงาน จัดเป็นนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านใด ?
ก. ด้านการตรวจสอบ
ข. ด้านบริหารจัดการองค์กร
ค. ด้านบุคลากร
ง. ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านบริหารจัดการองค์กร ?
ก. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด่วนเพื่อให้คําแนะนําแก่ประชาชน รวมถึงรับแจ้งเบาะแสความผิดปกติเกี่ยวกับการ รับจ่าย เงินแผ่นดิน
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน เพิ่มช่อง ทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
ค. ผลักดันนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งเสริม ธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่าย เงินแผ่นดิน เกิด ประโยชน์สูงสุด
ง. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพ ใน การปฏิบัติงาน

อ่านแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,