PDF แนวข้อสอบการประปานครหลวง รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง เตรียมสอบตำแหน่ง วิศวกร บัญชี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

PDF แนวข้อสอบการประปานครหลวง รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง เตรียมสอบตำแหน่ง วิศวกร บัญชี 2558

แนวข้อสอบการประปานครหลวง

แนวข้อสอบการประปานครหลวง

รวมแนวข้อสอบการประปานครหลวง รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535 และ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539

ข้อที่ 1. ตามระเบียบนี้ได้กำหนดให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงมีกี่ประเภท ?

ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อที่ 2. วัด หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา จัดเป็นผู้ใช้น้ำประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ข้อที่ 3. ข้อใดจัดเป็นผู้ใช้น้ำในประเภทราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ?
ก. สถานที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ และสถานทูต
ข. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐบาล
ค. โรงเรียนทั้งของเอกชนและรัฐบาล
ง. มูลนิธิ หรือองค์กร

ข้อที่ 4. การใช้น้ำเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544)
ข้อที่ 5. ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544) เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
?
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ข้อที่ 6. บุคคลใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (บริการ)
ค. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (การเงิน)
ง. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (แผนและพัฒนา)

ข้อที่ 7. การของดใช้น้ำชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ำจะกระทำได้ครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่ากี่เดือน ?
ก. ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
ง. ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อที่ 8. สำนักงานประปาสาขาสามารถพิจารณางดการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำในกรณีใด ?
ก. ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำประปา
ข. ใช้น้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้น้ำหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญารับสภาพหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา
ค. ผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคารสถานที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ในกรณีผู้ใช้น้ำแจ้งรื้อถอนอาคารเพื่อรอปลูกสร้างใหม่ให้โอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเป็น…………..?
ก. ผู้ใช้น้ำชั่วคราว
ข. ผู้ใช้น้ำถาวร
ค. ผู้ใช้น้ำเดิม
ง. ผู้ใช้น้ำฝากมาตรวัดน้ำ

ข้อที่ 10. ในกรณีอาคารสถานที่ของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ และผู้ใช้น้ำแสดงความจำนงจะใช้น้ำต่อไปภายในเวลาที่กำหนด การประปาต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง
ค. ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ง. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง และให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) วิศวกร นักบัญชี ต่อ >>>>
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,