[Review ฉบับเต็ม] แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานธุรการ 2/2559 จัดเต็ม! แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบ ปี 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-05-25 at 6.18.07 PM[Review ฉบับเต็ม] แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานธุรการ 2/2559 จัดเต็ม! แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบ ปี 59
สำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมสอบรับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่สาม โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อำนาจหน้าที่ และข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการพัสดุของกรุงเทพมหานคร ตามข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 21. ก่อนการซื้อหรือจ้างทุกวิธีตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
ข. ต้องรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
ค. ต้องบอกรายละเอียดของราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22. ก่อนการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุต้องทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อตามข้อใด ?
ก. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
ข. ชื่อของเจ้าของที่ดิน หรือชื่อเจ้าของสิ่งก่อสร้าง
ค. รายละเอียดของถนนที่อยู่ติดกับที่ดินหรือก่อสร้าง
ง. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น วงเงินปล่อยกู้จากสถาบันการเงิน

ข้อที่ 23. หน่วยงานต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ หรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบกี่ปี ?
ก. อย่างน้อยทุกรอบ 1 ปี
ข. อย่างน้อยทุกรอบ 2 ปี
ค. อย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี
ง. อย่างน้อยทุกรอบ 4 ปี

ข้อที่ 24. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยกี่คน ?
ก. กรรมการอย่างน้อย 2 คน
ข. กรรมการอย่างน้อย 3 คน
ค. กรรมการอย่างน้อย 4 คน
ง. กรรมการอย่างน้อย 5 คน

ข้อที่ 25. จากข้อที่ 24 กรรมการต้องถูกแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับเท่าไหร่ขึ้นไป ?
ก. ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 1 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข. ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ค. ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง. ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อที่ 26. การซื้อ หรือการจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ ต้องอยู่ในดุลพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 27. ตามข้อบัญญัตินี้การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง
ข. ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเปิดผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น
ค. ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยเปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง
ง. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ข้อที่ 28. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด
ข. รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29. การรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ข. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
ค. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ง. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

ข้อที่ 30. ในกรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งที่นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษของตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถสั่งซื้อได้ในวงเงินเท่าไหร่ ?
ก. ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ข. ไม่เกิน 15,000,000 บาท
ค. ไม่เกิน 40,000,000 บาท
ง. เกินกว่า 40,000,000 บาท

อ่านแนวข้อสอบ กทม. 2/2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,