[Review ตัวอย่าง] แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2562 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Review ตัวอย่าง] แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2562 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) พร้อมเฉลย
สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2562 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆ กันอยู่ วันนี้มีตัวอย่าง แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2562 มาอัพเดทกันคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และยังแถมท้ายตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดสอบในปี 2562 อาทิตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ…..

ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบแทนใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ขอรับได้ ณ ……………… โดยเสีย ค่าธรรมเนียมฉบับละ ………………..
ก. กรมสรรพกร, 50 บาท
ข. กรมศุลกากร, 50 สตางค์
ค. ที่ว่าการอําเภอ, 50 สตางค์
ง. กระทรวงการคลัง, 50 บาท

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานประเมิน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ข. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้ง
ค. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง
ง. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตแต่งตั้ง

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ แห่ง ลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
ข. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2.5 ต่อเดือน
ค. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 3.5 ต่อเดือน
ง. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 4.5 ต่อเดือน

ข้อที่ 4. ตามาตราที่ 37 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จหรือตอบคําถามด้วยถ้อยคํา อันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
ข. ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสามแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี
ง. ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 27 ทวิ ผู้ใดโดยเจตนาละเลย ไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข. จําคุกไม่เกินหกเดือน
ค. ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหกเดือน
ง. ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “กองทุนรวม” ตามพระราชบัญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง สาธารณชน
ข. กองทุนส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้ หมายความรวมถึง
ค. กองทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการ ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน
ง. คณะบุคคลซึ่งเข้าร่วมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและดําเนินการโดยบริษัทจัดการกิจการลงทุนตามโครงการใน การประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ ผาสุกแห่งสาธารณชน

ข้อที่ 7. ข้อใดคือรายรับจากการประกอบกิจการสําหรับกิจการธนาคาร
ก. ดอกเบี้ย ส่วนลด
ข. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค. กําไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตั๋วเงิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. นายเอ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีสิทธิยื่นคําร้องขอคืนภาษีภายในกี่ปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลายื่นแบบแสดง รายการภาษี
ก.1ปี
ข.2ปี
ค.3ปี
ง.4ปี

ข้อที่ 9. ผู้ประกอบกิจการคนใดไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก. นายเอ เป็นผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว
ข. นายบี เป็นผู้ประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
ค. นางสาวซี เป็นผู้ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ถ้าตราสารที่ต้องเสียอากรได้ทําขึ้นนอกสยาม ให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในสยามต้องเสีย อากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวนอากรและขีดฆ่าภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,