Shared!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน รวมข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Shared!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน รวมข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย ปี 2558

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน

เพิ่มเติมกับชุดที่ 3 หลังจากที่ได้อัพเดทไปแล้วสองชุด กับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 สำหรับวันนี้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรู้เกี่ยวกับผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบฝีมือคนหางาน ความรู้เกี่ยวกับการส่งลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการตามวัตถุประสงค์ ของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ เป็นต้น โดยเนื้อหาแนวข้อสอบเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กับกรมการจัดหางาน ในปี 2558…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 [ชุดที่ 3 ]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 19. ตามมาตราที่ 38 ได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้ล่วงหน้าเกินกี่วันก่อนเดินทาง ?

ก. เกินสิบวันก่อนเดินทาง
ข. เกินยี่สิบวันก่อนเดินทาง
ค. เกินสามสิบวันก่อนเดินทาง
ง. เกินสี่สิบวันก่อนเดินทาง

ข้อที่ 20. ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทำงานแล้วแต่ไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบวัน
ข. แจ้งเป็นหนังสือให้สถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบห้าวัน
ค. จัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทย โดยออก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่คนหางาน จนกว่าคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 21. ในกรณีที่คนหางานได้ค่าจ้าง ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานดังกล่าว เดินทางกลับประเทศไทย
ข. แจ้งเป็นหนังสือให้สถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบห้าวัน
ค. แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบวัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 22. การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 23. หากคนหางานต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านผู้รับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศ คนหางานต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. แจ้งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ค. แจ้งให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ง. แจ้งให้กับนายกรัฐมนตรีทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ข้อที่ 24. หากนายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยต้องการส่งลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการตามวัตถุประสงค์ ของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ นายจ้างต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. หากส่งไปฝึกงานไม่เกินสี่สิบห้าวัน ต้องแจ้งให้อธิบดีทราบตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดก่อนลูกจ้างเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร
ข. ถ้าลูกจ้างได้รับเงินหรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับในต่างประเทศต่ำกว่าอัตราที่อธิบดีกำหนดจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อน
ค. หากส่งไปฝึกงานเกินสี่สิบห้าวัน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. หากนายจ้างในต่างประเทศต้องการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้างในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. รับสมัครได้เลย
ข. ต้องดำเนินการผ่านสถานทูตในประเทศนั้น
ค. ต้องดำเนินการผ่านสถานกงสุลในประเทศนั้น
ง. ไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่ติดต่อให้สำนักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให้

ข้อที่ 26. เมื่อคนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่ตนไปทำงาน คนหางานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศดังกล่าวทราบภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง
ข. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง
ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง
ง. ภายในสี่วันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,