((TOP!!)) แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ชุดที่ 1) ข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด นิติกร 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((TOP!!)) แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ชุดที่ 1) ข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด นิติกร 2557

แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด

อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับสอบในปี 2556-2557 ในตำแหน่งต่างๆ และนอกจากแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทางทีมงานยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ในรายวิชาอื่นๆมาแจกเพื่อนๆ อาทิ แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวน แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา และ แนวข้อสอบการใช้ภาษา เป็นต้น……

แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ชุดที่ 1)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อสังหาริมทรัพย์” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
ข. ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
ค. วัตถุมีรูปร่าง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 175 บุคคลใดสามารถบอกล้าง “โมฆียะกรรม” ได้
ก. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
ข. บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่
ค. บุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. อายุความตามพระราชบัญญัตินี้ จะสิ้นสุดลงตามข้อใด
ก. เจ้าหนี้ไม่ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้
ข. เจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
ค. เจ้าหนี้ไม่ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
ง. เจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี

ข้อที่ 4. สิทธิ์ในข้อใดมีกำหนดอายุความห้าปี
ก. ดอกเบี้ยค้างชำระ
ข. เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ
ค. ค่าเช่าทรัพย์สินค้างชำระ เว้นแต่ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. สิทธิเรียกร้องในกรณีผู้ขนส่งคนโดยร เรียกเอาค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม มีอายุความกี่ปี
ก. มีกำหนดอายุความ 1 ปี
ข. มีกำหนดอายุความ 2 ปี
ค. มีกำหนดอายุความ 3 ปี
ง. มีกำหนดอายุความ 4 ปี

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 229 ได้กล่าวถึงอะไร ???
ก. การรับช่วงสิทธิ
ข. หนี้เงิน
ค. การเรียกเอาค่าเสียหาย
ง. การชำระหนี้

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 334 สิทธิถอนทรัพย์นี้เป็นอันขาดในกรณีใด ???
ก. ถ้าลูกหนี้แสดงต่อสำนักงานวางทรัพย์ว่าตนยอมละสิทธิที่จะถอน
ข. ถ้าเจ้าหนี้แสดงต่อสำนักงานวางทรัพย์ว่าจะรับเอาทรัพย์นั้น
ค. ถ้าการวางทรัพย์นั้นได้เป็นไปโดยคำสั่งหรืออนุมัติของศาลและได้บอกกล่าวความนั้นแก่สำนักงานวางทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 346 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงอะไร ??
ก. สิทธิเรียกร้องรายใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดมิได้ สิทธิเรียกร้องรายนั้นหาอาจจะเอาไปหักกลบลบหนี้ได้ไม่
ข. หนี้รายใดเกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมูล ท่านห้ามมิให้ลูกหนี้ถือเอาประโยชน์แห่งหนี้รายนั้น เพื่อหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้
ค. ลูกหนี้คนที่สามหากได้รับคำสั่งศาลห้ามมิให้ใช้เงินแล้ว จะยกเอาหนี้ซึ่งตนได้มาภายหลังแต่นั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ผู้ที่ขอให้ยึดทรัพย์นั้น ท่านว่าหาอาจจะยกได้ไม่
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 378 การมัดจำนั้นหากไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นให้ทำตามข้อใด
ก. ไม่ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชำระหนี้
ข. ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น
ค. ไม่ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้
ง. การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบ

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ ตามมาตราที่ 408
ก. บุคคลผู้ชำระหนี้อันมีเงื่อนเวลาบังคับเมื่อก่อนถึงกำหนดเวลานั้น
ข. บุคคลผู้ชำระหนี้ซึ่งขาดอายุความแล้ว
ค. บุคคลผู้ชำระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งต่างๆเพิ่มเติม >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 4 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 5 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,