TOP HIT!! มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครรวม 4 อัตรา 15 สค – 12 กย 2557 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP HIT!! มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครรวม 4 อัตรา 15 สค – 12 กย 2557 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร

ล่าสุด!!! คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์จำนวน 4 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานสถานทีี่ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.6 – ม.6)
รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.6 – ม.6)

2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.6 – ม.6)
รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.6 – ม.6)

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ชื่อตำแหน่งช่างไม้ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
– ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โต๊ะรับสมัครงาน จุด One Stop service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ
– ในกรณีสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ให้ผู้สนใจ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน มาทาง e-mail address mudtrecruit@gmail.com หรือสมัครงานออนไลน์ผ่านทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ฝากใบประวัติ”
– ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน มาที่หน่วยวางแผนและสรรหา งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , ,