[TOP5!!] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน สอบปี 59-60 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[TOP5!!] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน สอบปี 59-60 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชนวันนี้กลับมาจัดชุดใหญ่!! กับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) เตรียมสอบในปี 2559-2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. หลังประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 ทำให้ระเบียบตามข้อใดถูกยกเลิกไป ?
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ?
ก. อาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 3. ในหมู่บ้านหนึ่งต้องมีอาสาพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คน ?
ก. สองคน
ข. สามคน
ค. สี่คน
ง. ห้าคน

ข้อที่ 4. ในหนึ่งตำบลต้องมีผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนกี่คน ?
ก. หนึ่งคน
ข. สองคน
ค. สามคน
ง. สี่คน

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. พัฒนากร
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 6. คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพิจารณาให้ อช. และผู้นํา อช. ออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. อช. และผู้นํา อช. มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของหมู่บ้านหรือตําบล
ข. อช. และผู้นํา อช.ออกไปจากหมู่บ้านหรือตําบลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินสามเดือน
ค. อช. และผู้นํา อช. ลาเกินกำหนด
ง. อช. และผู้นํา อช. เจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว

ข้อที่ 7. อาสาพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกตามข้อใด ?
ก. ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาองค์กร
ข. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือทางราชการมอบหมาย
ง. กระตุ้นให้องค์กรรู้สภาพปัญหาและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง

ข้อที่ 8. การประชุมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน จะจัดเป็นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อเหตุผลตามข้อใด ?
ก. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข. รับคำสั่งงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. วางแผนการดําเนินงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 9. ผู้ใดมีอำนาจลงนามในบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. กำนัน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ข้อที่ 10. หลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ถูกประกาศใช้ทำให้ระเบียบตามข้อใดถูกยกเลิก ?
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดที่ 1 การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ
ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ง. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการหางาน ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนอยู่

ข้อที่ 12. การประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ เป็นหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนากร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,